Om bolagiseringen

Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun fattade den 17 oktober 2012 beslut om att  bilda ett bolag för vård- och omsorgstjänster. Under våren 2013 bildades AB SOLOM under ledning av vd, Ulf Bergh. Bolaget skulle ta över den verksamhet som drevs inom Solom, egenregin i Sollentuna kommun.

Den 1 september 2013 övertog AB SOLOM samtliga verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans, ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner samt boendestöd. Resterande del av verksamheten går under LSS-lagstiftningen och är verksamhet som kräver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Så snart tillstånd beviljats AB SOLOM, planeras för övertagande av även dessa verksamheter, vilket avser grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och LSS barn och ungdom, boende och korttidshem.

Tillståndsansökningar för de kvarvarande verksamheterna görs under 2015/2016 . Tills tillstånd är beviljad för respektive verksamhet är det Sollentuna kommun som är driftsansvariga, medan personalen i dessa verksamheter har sin anställning i AB SOLOM.

Sollentuna kommun, Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgskontoret i uppdrag att teckna övergångsavtal med AB SOLOM rörande personal för LSS-verksamheterna. Detta innebär att AB SOLOM ansvarar för bemanningen av dessa verksamheter från och med 1 november 2014 medan Sollentuna kommun har ansvar för driften.

 

Det finns flera fördelar med att bilda bolag för Soloms verksamheter. Några viktiga fördelar är:

AB SOLOM får samma regler för moms som de privata alternativen och möjlighet att konkurrera på samma ekonomiska villkor, vilket gör att vi kan få pengar över till satsningar, till exempel utveckling av verksamheten och vidareutbildning av personalen.

Vi försäkrar oss om att Sollentunas invånare har valfrihet och kan välja ett kommunalt alternativ.

Bolaget kan införa regler för hur ekonomisk vinst ska hanteras. Kommunen, som äger bolaget, satsar på utveckling och innovation i första hand, och inte vinstutdelning.

Soloms personal har erbjudits att följa med till det nya bolaget.