• Solom, Sollentuna Kommun

Orsavägen

Orsavägen erbjuder permanent boende för barn och ungdomar med funktionsvariation. På Orsavägen får alla ett eget rum som de själv får inreda. Hos oss får du möjlighet att vara aktiv och arbeta med det som du klarar av själv. Tillsammans med dig, och i dialog med dina närstående, hittar vi vägar för en aktiv och utvecklande vardag.

Läge

Orsavägens barnboende är beläget i en villa i ett lugnt villaområde i Viby, Sollentuna. Pendeltågsstation finns i Norrviken. Därifrån finns anslutningsbuss till Viby. Promenadavstånd är 10-25 minuter från stationen.

Verksamhetsbeskrivning

Miljön är hemlik och handikappanpassad. Tekniska hjälpmedel som tak-och/eller golvlyft finns. Gemensamma utrymmen är kök och allrum/lekrum. Den tillhörande trädgården gör det lätt att vara ute mycket.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje barns specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila.

Vi tar hänsyn till föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Personal

Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av barn med olika funktionshinder. Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning.

Mål

Vi arbetar med målsättningen att:

  • ge föräldrarna trygg avlastning och därmed förutsättningar till att få tid för sig och övrig familj
  • så långt det är möjligt ge barnet den omvårdnad och de rutiner som är barnets vardag i hemmet
  • i den utsträckning det är möjligt, tillgodose varje barns/ungdoms individuella behov av omvårdnad, kost, social träning, stimulans och fritidsaktiviteter
  • lägga vikt vid att vidga vyerna för barnet i en ny, men trygg miljö samt stödja nya relationer till omgivningen, utanför familjen, och på så sätt bidra till en utveckling av ökad självständighet

Hur söker du plats på boendet?

Du ansöker hos LSS-handläggaren i barnets hemkommun. Om insatsen beviljas, kontaktar handläggaren AB SOLOM. Därefter träffas vi och gör upp en gemensam planering.