• Solom

Häggviks korttidshem

Korttidshem för barn/ungdomar 0-20 år. Vistelseperioden är schemalagd, så att föräldrarna kan planera långsiktigt och så att barnet träffar samma kamrater. Vistelsen kan variera från enstaka dygn upp till två veckor per månad. Vi vänder oss till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar såsom utvecklingsstörning med eller utan tilläggshandikapp som t ex autism, rörelsehinder, epilepsi, problem med nutrition m.m.

Läge

Villan ligger i ett lugnt villaområde i Viby, Norrviken. Pendeltågsstation finns i Norrviken. Därifrån finns anslutningsbuss till Viby. Promenadavstånd är 10-25 minuter från stationen.

Verksamhetsbeskrivning

Miljön är hemlik och handikappanpassad. Tekniska hjälpmedel som tak-och/eller golvlyft finns. Gemensamma utrymmen är kök och allrum/lekrum. Den tillhörande trädgården gör det lätt att vara ute mycket.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje barns specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila.

Vi tar hänsyn till föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Personal

Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av barn med olika funktionshinder. Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning.

Mål

Vi arbetar med målsättningen att:

  • ge föräldrarna trygg avlastning och därmed förutsättningar till att få tid för sig och övrig familj
  • så långt det är möjligt ge barnet den omvårdnad och de rutiner som är barnets vardag i hemmet
  • under korttidsvistelsen, i den utsträckning det är möjligt, tillgodose varje barns/ungdoms individuella behov av omvårdnad, kost, social träning, stimulans och fritidsaktiviteter
  • lägga vikt vid att vidga vyerna för barnet i en ny, men trygg miljö samt stödja nya relationer till omgivningen, utanför familjen, och på så sätt bidra till en utveckling av ökad självständighet

Hur söker du plats på korttidshemmet?

Du ansöker om korttidsboende hos LSS-handläggaren i barnets hemkommun. Om insatsen beviljas, kontaktar handläggaren AB SOLOM. Därefter träffas vi och gör upp en gemensam planering.