• freedom-307791__340
    Vespergränd

Vespergränd

Boendet

Vespergränd är ett boende för asylsökande ungdomar samt ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Uppdragsgivare är Sollentuna Kommun.

Vi erbjuder ett tryggt boende, med verksamhet dygnet runt, som präglas av delaktighet och struktur.

Arbetet är målinriktat med självständighet och ungdomens delaktighet i fokus. Målet med vårt arbete, tillsammans med ungdomarna, är att förbereda och introducera var och en i det svenska samhället. Den processen består av såväl undervisning som att skapa tid för reflektion och samtal tillsammans på boendet.

 

Metod

Vi arbetar utifrån det salutogena förhållningssättet och samtalsmetoden, motiverande samtal. Genom dessa metoder hjälper vi ungdomarna till att bli självständiga individer som tror på sin egen kompetens och förmåga.

Salutogena förhållningsättet: Är en metod som innebär att se individen som en resursstark individ som har kompetens och förmågor som skall tas tillvara på och lyftas fram. Att människan med rätt hjälp och stöd trots trauman och stora påfrestningar i livet har förmågan att växa och utvecklas.

Motiverande samtal-MI: Är en samtalsmetod och ett förhållningsätt som genom samtal om motivation och förändring kan leda till beteendeförändring.  Fokus är på individens förmåga och vilja och klarlägger hur, och på vilket sätt, individen kan förändra sin levnadssituation.

 

Personal

Inom personalgruppen har vi en lång erfarenhet av målgruppen och en bred kulturkompetens.  Personalen har ursprung från hela världen och talar tillsammans 13 olika språk, vilket hjälper ungdomarna i deras vardag.

 

Det dagliga arbetet med ungdomarna

Vespergränd arbetar med att ungdomarna skall bli självständiga och integrerade i det svenska samhället. För att nå dessa mål blir varje ungdom tilldelad en kp person som följer upp ungdomens individuella mål och behov samt genomförandeplan. För att främja skolgången och det svenska språket finns det både intern och extern läxhjälp på Vespergränd. Vi arbetar även med studiecirkel för att personal och ungdomar tillsammans skall ha ett forum för att diskutera och få ett kunskapsutbyte.

 

Samverkanspartners

För att nå goda resultat är det viktigt att det finns ett fungerade samarbete med andra viktiga vuxna runt barnet. Därav samarbetar Vespergränd dagligen med aktörer som, bla skola, godman, socialtjänsten och BUP.