• Solom, Sollentuna Kommun

Hur vi arbetar

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje barns specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila.

Vi tar hänsyn till föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Personal

Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av barn med olika funktionshinder. Personalen får kontinuerlig fortbildning och handledning.

Mål

Vi arbetar med målsättningen att:

  • ge föräldrarna trygg avlastning och därmed förutsättningar till att få tid för sig och övrig familj
  • så långt det är möjligt ge barnet den omvårdnad och de rutiner som är barnets vardag i hemmet
  • i den utsträckning det är möjligt, tillgodose varje barns/ungdoms individuella behov av omvårdnad, kost, social träning, stimulans och fritidsaktiviteter
  • lägga vikt vid att vidga vyerna för barnet i en ny, men trygg miljö samt stödja nya relationer till omgivningen, utanför familjen, och på så sätt bidra till en utveckling av ökad självständighet