• Solom, Sollentuna Kommun

Barn och unga med funktionsnedsättning

Våra verksamheter präglas av en helhetssyn på barnen/ungdomarna enligt LSS intentioner.

Vi vill ge varje barn/ungdom ett respektfullt och kärleksfullt bemötande samt stöd till utveckling och ökad självständighet utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Som förälder ska man känna en trygghet med de insatser vi utför, antingen det rör sig om exempelvis avlösning i det egna hemmet eller sker som vistelse i någon av enheterna för korttidsvistelse eller boende. Samverkan med föräldrarna ser vi som grundläggande för att omsorgen om barnen/ungdomarna ska bli så bra som möjligt.

Vi arbetar för att ni ska bli mer än nöjda och uppleva att vi har ett stort engagemang och ett professionellt bemötande.

Vår målgrupp är barn och ungdomar 0-21 år, med funktionsnedsättning såsom utvecklingsstörning, autism, asperger, syndrom av olika slag, rörelsehinder, medicinsk problematik eller annat.

Vi erbjuder verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och olika typer av insatser beviljade genom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller i särskilda fall genom SoL (Socialtjänstlagen).

Insatserna är behovsprövade och ansökan görs hos LSS-handläggare i den egna kommunen.

Vi har avtal med Sollentuna, Stockholms stad, samt andra kommuner i Stor-Stockholm.