• Solom, Sollentuna Kommun

Hur vi arbetar

Pedagogisk inriktning
Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje individs specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila. Vi utgår från föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Vår målsättning
Barnet ska ges optimalt god omvårdnad/omsorg och ha möjlighet till utveckling utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vi arbetar för att upprätthålla och befrämja kontinuitet i kontakten mellan barn och familj och inbjuda till samverkan. Familjen erbjuds stöd och hjälp med sina kontakter kring barnet samt regelbunden dialog, planering och uppföljning runt sitt barn.

Personal
Alla medarbetare har adekvat utbildning och/eller lång praktisk erfarenhet av målgruppen. Kontinuerlig fortbildning i form av kurser, föreläsningar och handledning erbjuds. Bemanningen är tre personal på fyra barn under barnens vakna tid. Nattetid har vi en vakande medarbetare på varje villa.